Preskočiť na obsah
Domů » Kontakt » Podmienky predaja a licencie

Podmienky predaja a licencie

Dodávateľ

 • Ing. Tomáš Dvořáček
 • Družební 255/72, 725 26 Krásne Pole
 • e-mail: eshop@audioacademyeu.eu
 • tel.: +420 773 789 940
 • IČO: 61951404

Podnikateľ je zapísaný v obchodnom registri.

Základné ustanovenia

 • Predmetom tejto webovej stránky je ponuka internetových služieb súvisiacich s elektronickou distribúciou médií mp3.
 • Odberateľ je informovaný o základných alebo dodatočných informáciách prostredníctvom webovej stránky audioacademyeu.eu alebo prostredníctvom individuálnej e-mailovej alebo telefonickej komunikácie. Odberateľ týmto súhlasí so získanými informáciami alebo podmienkami.
 • Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť ponuku, parametre a cenu svojich výrobkov.
 • Ceny výrobkov nezahŕňajú žiadne individuálne úpravy.
 • E-mail s platobnými informáciami a na komunikáciu: objednavka@audioacademyeu.eu

Ochrana údajov

 • S osobnými údajmi zákazníka sa zaobchádza v plnom súlade s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • Odberateľ vyhlasuje, že v súlade so zákonom č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.
 • Osobné alebo prihlasovacie údaje účastníka sa neposkytujú tretím stranám.

Práva a povinnosti dodávateľa

 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov zákazníka, pokiaľ toto zneužitie preukázateľne nespôsobil dodávateľ.
 • Dodávateľ nezodpovedá za žiadne chyby alebo škody spôsobené úpravami zvukových vysielačov zákazníkom po predaji.
 • Dodávateľ nezodpovedá za bezproblémovú funkčnosť pripojenia dodaného produktu k softvéru tretej strany.
 • Dodávateľ má právo zrušiť objednávku, ak nie je možné dodať objednaný výrobok. V prípade, že kupujúci zaplatil za objednaný výrobok vopred, dodávateľ vráti kupujúcemu celú sumu do 7 dní od zistenia tejto skutočnosti.
 • Dodávateľ je oprávnený poskytovať alebo predávať služby, úpravy a moduly tretím stranám, ak nie je individuálne dohodnuté alebo zmluvne stanovené inak.

Práva a povinnosti zákazníka

 • Odberateľ je povinný poskytovať len pravdivé a aktuálne osobné údaje.
 • Zákazník je povinný zabezpečiť prihlasovacie údaje, ktoré mu zaslal dodávateľ, tak, aby nedošlo k ich zneužitiu.
 • Odberateľ je plne zodpovedný za všetky činnosti, zmeny a úpravy vykonané pomocou prihlasovacích údajov pridelených dodávateľom.
 • Odberateľ je oprávnený zmeniť prihlasovacie údaje.
 • Zákazník je informovaný o celkovej cene objednávky pred jej potvrdením.

Uzavretie zmluvy

 • Zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom nadobúda platnosť po zaplatení objednávky prostredníctvom systému GoPay.
 • Zákazník zaplatením potvrdzuje, že súhlasí s týmito podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné a obe strany sú povinné ich dodržiavať.
 • Distribúcia produktu objednaného na audioacademyeu.eu sa realizuje elektronicky zaslaním na e-mail, ktorý dodávateľ uviedol v objednávkovom formulári.

Sťažnosti

 • Reklamácie vrátane odstránenia vád sa musia vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote.
 • V prípade, že zákazník zmení alebo inak zasiahne do zdrojového kódu, nárok sa neuplatňuje.
 • V prípade neoprávnenej reklamácie (ak oznámená chyba nebola zistená alebo ak ide o chybu, na ktorú sa nevzťahuje záruka) môže dodávateľ požadovať úhradu nákladov vynaložených na testovanie a opravu.

Súlad a rozpor s kúpnou zmluvou

 • Dodávateľ zodpovedá zákazníkovi za to, že predaný výrobok alebo poskytnutá služba je pri prevzatí zákazníkom v súlade s kúpnou zmluvou.
 • Súlad s kúpnou zmluvou znamená, že predaný výrobok alebo poskytnutá služba má úžitkové vlastnosti požadované v zmluve, opísané dodávateľom alebo očakávané na základe jeho reklamy, alebo úžitkové vlastnosti softvéru alebo služby takého druhu, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý dodávateľ uvádza pre použitie výrobku alebo služby alebo na ktorý sa výrobok alebo služba obvykle používa.
 • V prípade, že výrobok alebo služba pri prevzatí zákazníkom nie sú v súlade s kúpnou zmluvou, zákazník má právo na to, aby dodávateľ bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol dodaný výrobok alebo službu do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak takýto postup nie je možný, zákazník môže požadovať primeranú zľavu z ceny poskytnutého výrobku alebo služby. To neplatí, ak zákazník vedel o nesúlade s kúpnou zmluvou pred prevzatím výrobku alebo služby alebo ak nesúlad s kúpnou zmluvou spôsobil.

Odstúpenie od zmluvy

 • Na elektronicky distribuovaný produkt sa nevzťahujú ustanovenia § 1837 ods. l) Občianskeho zákonníka o možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
 • Produkt distribuovaný elektronicky alebo prispôsobený pre konkrétneho koncového zákazníka nie je možné vrátiť.
 • Právo zákazníka na odstúpenie od zmluvy zaniká v prípade a) neodborného používania výrobku, modulu alebo úpravy b) prítomnosti jednotlivých funkčných úprav.
 • Odstúpením od zmluvy sa zákazník zaväzuje uhradiť dodávateľovi predchádzajúce náklady na vykonané práce, ak takéto náklady vznikli.

Licenčná zmluva

 • Licencia na používanie dodaného produktu sa riadi autorským právom

Záverečné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 89/2012 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 121/2000 Z. z. Autorského zákona.
 • Zmluvou a týmito podmienkami nie sú dotknuté príslušné ustanovenia Autorského zákona a iných právnych predpisov upravujúcich používanie počítačových programov a databáz a sankcie za ich nezákonné používanie.
 • Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky.
 • Tieto podmienky sú platné a účinné od 20.10.2017.