Preskočiť na obsah
Domů » Kontakt » Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Stručne povedané…

Oceňujeme vašu vstrícnosť a súkromie. S osobnými údajmi, ktoré od vás získame, neobchodujeme. Osobné údaje potrebujeme len na plnenie zmluvy – informácie o priebehu objednávky a komunikáciu medzi nami. 

So spamom sa nepriatelíme – naozaj by ste ho od nás nemali očakávať. Nanajvýš sa vás opýtame na vašu spokojnosť s našimi službami, prípadne si vám občas dovolíme poslať ponuku na naše nové produkty (ak vás to obťažuje, môžete sa z odberu pošty samozrejme odhlásiť). A to je všetko.. 

Osobné údaje potrebné na dokončenie objednávky

 • Meno a priezvisko – Dajte nám vedieť, ako vás oslovíme 
 • Úplná poštová adresa – v prípade, že chcete, aby vám boli kurzy zaslané na niektorom z médií.
 • Telefónne číslo – pre prípad nezrovnalostí a rýchleho kontaktu 
 • E-mailová adresa – potrebná na prihlásenie do administrácie a na stiahnutie zakúpených kurzov

Ak ste fyzická alebo právnická osoba, sú potrebné tieto informácie:

 • Název Firmy
 • Úplná poštová adresa
 • IČO
 • Telefon
 • E-mail

A to je všetko. To je všetko, čo potrebujeme na objednanie a komunikáciu s vami. Ak chcete poznať úplný rozsah svojich osobných údajov, prihláste sa do administračného rozhrania (prihlasovacie údaje ste dostali pri registrácii alebo pri dokončení prvej objednávky. 

Osobné údaje spracúvame v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (GDPR)

Kto spracováva vaše osobné údaje:

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť IČO 61951404 so sídlom Malá strana 86, 74285 Vřesina

Kontaktní údaje na správce:

 • Adresa. Tomáš Dvořáček, Malá strana 86, 74285 Vřesina
 • E-mail: eshop@audioacademyeu.eu
 • Telefón: +420 603 591 994

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov:

Vaše údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy, t. j. poskytnutia a doručenia objednaného tovaru, konzultácií a poradenstva. Osobné údaje, ktoré požadujeme, sú potrebné na plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom.

Vaše osobné údaje použijeme aj na vyhodnotenie vašej spokojnosti s našimi službami na základe právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Z našej strany nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania podľa článku 22 nariadenia. 

Doba uchovávania / spracovanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania účinkov práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a po dobu nevyhnutnú na účely archivácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi..

Rozsah spracovania osobných údajov:

Spracúvame len údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plnenie zmluvy – meno, priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo.

V prípade potreby vás požiadame o číslo účtu, na ktorý vám vrátime finančné prostriedky.

Ďalší príjemcovia osobných údajov: 

Vaše osobné údaje môžu spracúvať aj tretie strany. Teda spoločnosti, ktoré nám poskytujú dopravné, finančné alebo softvérové služby. Všetko na základe zmluvy medzi nami a vami.

Tieto spoločnosti sú:

 • GoPay s.r.o. (finančné služby) ID 26046768
 • Smartsupp.com s.r.o. (on-line komunikácia – chat) IČO 03668681 
 • Heuréka Shopping s.r.o. (služba Overené zákazníkmi) – IČO 02387727
 • Seznam.cz, a. s. (hodnotenie používateľov obchodov) – ID 26168685 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi (Heuréka.cz) a Recenzie (Zboží.cz), do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, ktorý je prevádzkovateľom portálov Heureka.cz a Zboží.cz; na tieto účely mu môžeme odovzdať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi a Hodnotenie môžete kedykoľvek namietať tak, že v poslednom kroku objednávky odmietnete zaslanie dotazníka a tiež pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak máte námietky, dotazník vám už nepošleme.“

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú prenášané do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo inej medzinárodnej organizáci.

Súbory cookie používame na zlepšenie kvality našich služieb, prispôsobenie našej ponuky, zhromažďovanie anonymných údajov a na analytické účely. Spracovanie súborov cookie možno považovať za spracovanie osobných údajov. Takéto spracúvanie je možné na základe legitímneho dôvodu – oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a je povolené článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (predtým označované aj ako „Nariadenie“).

Používaním nášho e-shopu súhlasíte s používaním tejto technológie..

Práva dotknutej osoby – vaše práva:

Podľa zákona máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie – alebo obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a právo na prenosnosť údajov..

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požadovať od prevádzkovateľa informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii, rozsahu a všetky dostupné informácie o zdroji a plánovanom trvaní spracúvania.

Právo na opravu alebo vymazanie

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu opraviť nepresné osobné údaje; máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ak je daný jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny základ pre spracúvanie;
 • dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • osobné údaje boli spracované nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila právna povinnosť podľa právnych predpisov Európskej únie alebo Českej republiky;
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu dieťaťa..

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať správcu o obmedzenie spracovania v nasledujúcich prípadoch:

 • dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov na dobu potrebnú na overenie presnosti osobných údajov zo strany prevádzkovateľa;
 • spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba odmietne vymazanie osobných údajov a namiesto toho požiada o obmedzenie ich používania;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov..

Právo vzniesť námietku

Toto právo sa vzťahuje na vaše osobné údaje, ktoré sa spracúvajú na účely priameho marketingu. V takom prípade máte právo odmietnuť používanie svojich osobných údajov.

Právo na prenosnosť

Máte právo získať späť svoje osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, a preniesť ich inému prevádzkovateľovi, ak:

 • spracúvanie je založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov alebo na spracúvaní osobných údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy s dotknutou osobou a
 • spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ak sa domnievate, že spracovaním vašich osobných údajov bol alebo je porušený zákon, máte okrem iného možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Nie ste povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje.

Poskytnutie týchto údajov je však nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť a plniť.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.