Przejdź do treści
Strona główna » Kontakt » Warunki sprzedaży i licencji

Warunki sprzedaży i licencji

Dostawca

 • inż. Tomáš Dvořáček
 • Družební 255/72
 • 725 26 Krásné Pole
 • e-mail: eshop@poslechovaanglictina.cz
 • tel.: +420 773 789 940
 • PIN: 61951404

Przedsiębiorca jest wpisany do rejestru handlowego.

Przepisy podstawowe

 • Przedmiotem niniejszej strony internetowej jest oferta usług internetowych związanych z elektroniczną dystrybucją nośników mp3.
 • O podstawowych lub dodatkowych informacjach abonent jest informowany za pośrednictwem strony internetowej poslechovaanglictina.cz lub poprzez indywidualną komunikację mailową lub telefoniczną. Abonent niniejszym akceptuje uzyskane informacje lub warunki.
 • Dostawca ma prawo w każdej chwili zmienić ofertę, parametry i cenę swoich produktów.
 • Ceny produktów nie zawierają indywidualnych modyfikacji.
 • E-mail z informacjami o płatności i do komunikacji: objednavka@poslechovaanglictina.cz

Ochrona danych

 • Dane osobowe klienta są przetwarzane w pełnej zgodności z przepisami ustawy nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych.
 • Abonent oświadcza, że zgodnie z ustawą nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego i o zmianach niektórych ustaw, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Dane osobowe lub dane do logowania Abonenta nie są udostępniane osobom trzecim.

Prawa i obowiązki dostawcy

 • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych logowania Klienta, chyba że niewłaściwe wykorzystanie jest w sposób oczywisty spowodowane przez Dostawcę.
 • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia spowodowane modyfikacjami nadajników audio przez Odbiorcę po czasie sprzedaży.
 • Dostawca nie odpowiada za sprawną funkcjonalność połączenia dostarczonego produktu z oprogramowaniem osób trzecich.
 • Dostawca ma prawo do anulowania zamówienia, jeśli dostarczenie zamówionego produktu jest niemożliwe. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił za zamówiony produkt z góry, Dostawca zwróci Kupującemu pełną kwotę najpóźniej w ciągu 7 dni od stwierdzenia tego faktu.
 • Dostawca jest uprawniony do świadczenia lub sprzedaży usług, modyfikacji i modułów osobom trzecim, o ile nie jest to inaczej indywidualnie uzgodnione lub określone w umowie.

Prawa i obowiązki klienta

 • Abonent zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych osobowych.
 • Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia danych do logowania przesłanych mu przez Dostawcę w sposób uniemożliwiający ich niewłaściwe wykorzystanie.
 • Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, zmiany i modyfikacje dokonywane przy użyciu przypisanych mu przez Dostawcę danych logowania.
 • Abonentowi przysługuje prawo do zmiany danych do logowania.
 • Klient jest informowany o całkowitej cenie zamówienia przed jego potwierdzeniem.

Zawarcie umowy

 • Umowa pomiędzy Dostawcą a Klientem staje się skuteczna w momencie opłacenia zamówienia za pomocą systemu GoPay.
 • Dokonując płatności, Klient potwierdza, że akceptuje niniejsze warunki, które są wiążące dla obu stron i obie strony są zobowiązane do ich przestrzegania.
 • Dystrybucja produktu zamówionego na stronie poslechovaanglictina.cz jest realizowana elektronicznie poprzez wysłanie go na adres e-mail podany przez dostawcę w formularzu zamówienia.

Skargi

 • Reklamacje, w tym usunięcie wady, należy załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i konsument ustalą dłuższy termin.
 • W przypadku, gdy klient zmienia lub w inny sposób ingeruje w kod źródłowy, roszczenie nie ma zastosowania.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (jeśli zgłoszona wada nie została wykryta lub jest to wada nieobjęta gwarancją) dostawca może żądać zapłaty kosztów poniesionych na badania i naprawę.

Zgodność i sprzeczność z umową kupna

 • Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za to, że sprzedany produkt lub wykonana usługa są zgodne z Umową Zakupu w chwili ich przyjęcia przez Zamawiającego.
 • Zgodność z umową kupna oznacza, że sprzedany produkt lub świadczona usługa ma cechy użytkowe wymagane w umowie, opisane przez dostawcę lub oczekiwane na podstawie jego reklamy, lub, w stosownych przypadkach, cechy użytkowe dla oprogramowania lub usługi typu zwyczajowo przyjętego, że jest zgodny z wymogami przepisów prawa i odpowiada celowi, dla którego dostawca podaje zastosowanie produktu lub usługi, lub dla którego produkt lub usługa są zwykle używane.
 • W przypadku, gdy produkt lub usługa nie jest zgodna z Umową kupna w momencie odbioru przez Klienta, Klient ma prawo do tego, aby Dostawca bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki przywrócił dostarczony produkt lub usługę do stanu odpowiadającego Umowie kupna. Jeśli nie jest to możliwe, klient może żądać stosownego upustu w cenie dostarczonego produktu lub usługi. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient wiedział o niezgodności z umową kupna przed przyjęciem dostawy produktu lub usługi lub sam spowodował niezgodność z umową kupna.

Odstąpienie od umowy

 • Produkt dystrybuowany drogą elektroniczną nie podlega przepisom §1837 ust. l) Kodeksu cywilnego, o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
 • Produkt dystrybuowany elektronicznie lub dostosowany do potrzeb konkretnego klienta końcowego nie podlega zwrotowi.
 • Prawo Klienta do odstąpienia od Umowy wygasa w przypadku: a) nieprofesjonalnego użytkowania produktu, modułu lub modyfikacji b) występowania pojedynczych modyfikacji funkcjonalnych.
 • Odstępując od umowy Klient zobowiązuje się zwrócić Dostawcy koszty dotychczas wykonanych prac, jeżeli takie koszty zostały poniesione.

Umowa licencyjna

 • Licencja na korzystanie z dostarczonego produktu podlega prawu autorskiemu

Przepisy końcowe

 • Niniejszy Regulamin podlega przepisom ustawy nr. 513/1991 Coll. kodeksu handlowego, z późniejszymi zmianami, ustawa nr. 89/2012 Coll. kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami, art. 121/2000 Coll. ustawy o prawie autorskim.
 • Umowa i niniejszy Regulamin nie naruszają odpowiednich przepisów ustawy o prawie autorskim i innych przepisów prawa regulujących korzystanie z programów komputerowych i baz danych oraz kary za ich nielegalne wykorzystanie.
 • Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin jest ważny i obowiązuje od 20.10.2017 r.